Garantijas noteikumi

  1. GARANTIJAS NOTEIKUMI

1.1. Pārdevējs piešķir šādu garantiju saskaņā ar Mercedes-Benz AG (Automobiļa izgatavotāja) standartiem no Automobiļa pirmās reģistrācijas datuma vai dienas, kad sākta Automobiļa sākotnējā lietošana atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk, bet kas sākas ne vēlāk kā pēc 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no Automobiļa izgatavošanas dienas:

1.1.1.Automobiļiem - divus gadus uz visu Automobili bez nobraukuma ierobežojuma.

1.1.2. Elektro (elektriskā) Automobiļa augstvoltāžas akumulatoram garantijas nosacījumi ir atsevišķi norādīti akumulatora sertifikātā, kuri tiek izsniegti Pircējam pie Automobiļa nodošanos/saņemšanas.

1.1.3. Papildaprīkojumu, kas nav uzstādījis rūpnīcā Automobilim drīkst uzstādīt, iepriekš saskaņojot to ar Automobiļa izgatavotāju vai izgatavotāja pilnvarotu pārstāvi. Pretējā gadījumā šāda papildaprīkojuma izraisīti bojājumi nav pakļauti garantijai. Sk. punktu 1.4.4.

1.1.4. Papildaprīkojuma, ko nav uzstādījis Automobiļa izgatavotājs, garantijas termiņš tiek noteikts saskaņā ar attiecīgās aprīkotājkompānijas garantijas nosacījumiem.

1.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt defektu novēršanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un Mercedes-Benz AG standartiem.

1.3. Īpašuma tiesību uz Automobili pāreja neietekmē garantijas saistības attiecībā uz Automobili.

1.4. Garantija nav spēkā, ja:

1.4.1. Pircējs savlaicīgi nepaziņo par defektu vai Pircējs nedod iespēju nekavējoties novērst defektu, par kuru tas paziņojis, vai

1.4.2. Automobilis pakļauts nepiemērotiem apstākļiem vai pārmērīgām slodzēm (piemēram, auto sporta sacensībās, nepiemēroti izmantojot, pakļaujot nepiemērotu ārēju apstākļu vai apkārtējās vides ietekmei u.tml.), vai

1.4.3. Garantija nav spēkā, ja automobiļa ražotāja noteiktās tehniskās apkopes un/vai remonta darbi ir veikti servisa centrā, kas sniegto pakalpojumu kvalitātes ziņā, ievērojot to speciālistu darba un iekārtu/aprīkojuma kvalitāti, nevar izpildīt automobiļa ražotāja noteiktās automobiļa remonta un apkopes kvalitātes prasības, vai

1.4.4. Automobilim ir uzstādītas tādas detaļas vai aprīkojums, tai skaitā pretaizdzīšanas ierīces, kuru izmantošanu nav pieļāvis Automobiļa izgatavotājs, vai Automobilis ir modificēts tādā veidā, kādu nav akceptējis Automobiļa izgatavotājs (piem. veikts Chip-Tunings), vai

1.4.5. Pircējs nav ievērojis Automobiļa ekspluatācijas un apkopes instrukcijas un noteikumus. Parakstot Automobiļa Pieņemšanas – nodošanas aktu vai Piegādes apliecinājumu, Pircējs apliecina, ka saņēmis Automobiļa ekspluatācijas un apkopes instrukciju viņam saprotamā un viņa izvēlētā valodā.

1.5. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas, kas attiecas uz Automobiļa dabisko nolietojumu, kā arī uz dilstošo detaļu, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, nomaiņu (riepas, aizdedzes sveces, stiklu tīrītāji, bremžu uzlikas, diski un trumuļi, sajūga diski, kvēlspuldzes (izņemot gāzu lokizlādes lukturiem)). Garantija nesedz periodiskās apkopes(tajā skaitā šķidrumu līmeņa kontroli un papildināšanu), regulēšanas un pārbaudes, kā arī Automobiļa dīkstāves rezultātā radušos izdevumus.

1.6. Tiesības pieprasīt trūkumu novēršanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto garantiju izbeidzas ar 1.1.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu.