Kvalitātes politika

  • Nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes produktu pārdošanas pakalpojumiem, kā rezultātā tiek uzturēts noteiktas kvalitātes līmenis apkalpošanā atbilstoši klientu prasībām un vēlmēm.
  • Uzņēmuma uzdevums ir radīt kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos priekšnosacījumus un sekmēt pakalpojumu kvalitātes nepieciešamības apzināšanos – efektivitāti un ekonomiskumu, kā arī darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā.
  • Uzņēmuma darbinieki izprot kvalitatīvas darbības priekšrocības un nekvalitatīvas darbības iespējamās sekas, izprot saikni starp rūpēm par klientu un viņu pašu materiālo nodrošinājumu. Ir lojāli pret klientu un izprot uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa atkarību no sekmīgas darbības attīstības
  • Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivēti darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība. Darbinieki ir tendēti uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.