Atbildīga un tiesiska darbība

ATBILDĪGAS UN TIESISKAS (ilgspējīgas) DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAS PRINCIPI UZŅĒMUMĀ VEHO

MĒS IEVĒROJAM LIKUMUS UN LABU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRAKSI

 • Mēs ne tikai ievērojam likumu un tā garu visur, kur darbojamies, bet arī darbojamies saskaņā ar augstākajiem atbildīgas uzņēmējdarbības standartiem.
 • Mēs sadarbojamies tikai ar partneriem, kuri pieprasa, lai mēs ievērotu visus piemērojamos likumus un noteikumus.

MĒS APŅEMAMIES KONKURĒT GODĪGI

 • Mēs konkurējam godīgi saskaņā ar spēkā esošajiem konkurences tiesību aktiem.
 • Mēs neiesaistāmies nelikumīgā informācijas apmaiņā, darbībās vai līgumos ar konkurentiem.
 • Informāciju par saviem konkurentiem mēs ievācam tikai godīgi un likumīgi no publiski pieejamiem avotiem.

MĒS DARBOJAMIES ILGTSPĒJĪGI

 • Mēs piedāvājam pakalpojumus un produktus ar vismazāko iespējamo ietekmi uz vidi, ņemot vērā visu produktu dzīves ciklu.
 • Mēs cenšamies nodrošināt, lai visā piegādes ķēdē tiktu piemēroti atbilstoši ilgtspējības standarti. Kopā ar mūsu ieinteresētajām pusēm mēs aktīvi iesaistāmies aktivitātēs, kurām ir pozitīva sociālā, vides un ekonomiskā ietekme uz cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrību.

MĒS DARBOJAMIES ATBILDĪGI DARBA KOPIENĀ

 • Mēs uzskatām, ka mūsu kopīgs uzdevums ir radīt un uzturēt labu darba atmosfēru.
 • Mums ir nulles tolerance pret iebiedēšanu un diskrimināciju darba vietā.
 • Nevienu darbinieku nedrīkst diskriminēt vecuma, dzimuma, reliģijas, seksuālās orientācijas, invaliditātes, politisko uzskatu vai etniskās izcelsmes dēļ.
 • Mēs garantējam vienlīdzīgu attieksmi pret visiem.

MĒS NEPIEŅEMAM KORUPCIJU UN KUKUĻDOŠANU

 • Mēs savā biznesā nekādā veidā nepieņemam korupciju.
 • Mēs nesniedzam dāvanas, priekšrocības vai citas kompensācijas klientiem, piegādātājiem, iestādēm vai citiem lēmumu pieņēmējiem, lai veicinātu vai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbību.
 • Mēs arī nepieņemam dāvanas, pabalstus vai citas kompensācijas, kas varētu ietekmēt mūsu lēmumu objektivitāti.

MĒS IZVAIRĀMIES NO INTEREŠU KONFLIKTA

 • Mēs pieņemam biznesa lēmumus atbilstoši uzņēmuma interesēm. Lēmumu pieņemšanu neietekmē personīgās intereses vai attiecības.
 • Mēs neiesaistāmies politiskās aktivitātēs uzņēmuma vārdā. Mēs pieprasām, lai darbinieku rīcība būtu caurspīdīga situācijās, kas var izraisīt potenciālu interešu konfliktu.

MĒS CIENĀM CILVĒKTIESĪBAS

 • Mēs esam apņēmušies ievērot cilvēktiesības un sagaidām to pašu no visiem mūsu partneriem.
 • Attiecībā uz uzmākšanos, diskrimināciju, bērnu darbu, piespiedu darbu vai jebkāda veida ekspluatāciju mūsu nostāja ir nepārprotama: tas nav saskaņā ar mūsu vērtībām un tas nav pieņemams.

MĒS AIZSARGĀJAM KONFIDENCIĀLU INFORMĀCIJU

 • Mēs nevācam un neizmantojam konfidenciālu informāciju privātiem mērķiem.
 • Mēs paturam konfidenciālu jebkādu informāciju, ko saņemam mūsu darba gaitā par uzņēmuma darbību, personālu, klientiem un partneriem, un mēs šo informāciju neizpaužam nevienam citam, izņemot iesaistītās personas.

MŪSU KOMUNIKĀCIJA IR ATBILDĪGA

 • Mēs esam apņēmušies nodrošināt proaktīvu, pārredzamu un objektīvu komunikāciju. Mūsu produkti un pakalpojumi visos mārketinga un komunikācijas materiālos ir atspoguļoti patiesi.
 • Mēs neizsakām maldinošus apgalvojumus un stingri ievērojam atbildīgas mārketinga komunikācijas vadlīnijas.
 • Mēs ātri un godīgi informējam ieinteresētās puses krīzes situācijām un uzņemamies savu daļu atbildības.

Par ilgtspējas principu ievērošanu ir atbildīgs katrs no mums. Ja jums ir informācija, vai aizdomas par šo principu pārkāpumiem, lūdzu, ziņojiet "Fair play" kanālā!

Ziņot

Jautājumi un atbildes par “Fair play” kanālu

 1. Kāpēc ir ieviests “Fair play” kanāls?

“Fair play” kanāls ir daļa no “Veho” ilgtspējas programmas. Tā mērķis ir nodrošināt visiem darbiniekiem un iesaistīto pušu pārstāvjiem iespēju konfidenciāli izpaust informāciju par jebkādu darbību, kas, viņuprāt, pārkāpj ilgtspējas principus.

 1. Kas var ziņot? Par kādām situācijām es varu ziņot?

Visiem darbiniekiem ir pienākums ievērot ilgtspējas programmu un ziņot par darbībām, kas ir vērstas pret to. Darbiniekam jānovērtē, vai ziņošana par šādu pārkāpumu vai aizdomām par pārkāpumu ar “Fair play” ir piemērots līdzeklis savu bažu izpaušanai, vai arī to labāk risināt ar vadītāja vai uzņēmuma pārstāvja palīdzību. Ja tas nav iespējams, jūs vienmēr varat ziņot par pārkāpumu, izmantojot “Fair play” kanālu. Ziņošanai nav nepieciešami pierādījumi vai pilnīga pārliecība par pārkāpumu. Pietiek ar pamatotām aizdomām par to, ka pārkāpums ir noticis, un godīgu ziņošanu. “Fair play” kanāls ir paredzēts arī mūsu partneriem un citām ieinteresētajām pusēm.

 1. Kā paziņojumi tiek apstrādāti un pārraudzīti?

“Fair play” kanālā izteiktās aizdomas tiks izmeklētas saskaņā ar konfidenciālu un noteiktu procedūru, un pirms izmeklēšanas beigām netiks piemērotas nekādas iespējamas sankcijas. Iepriekš noteiktā procesa mērķis ir nodrošināt, lai visi ziņojumi tiktu apstrādāti vienādā un konfidenciālā veidā. Par izmeklēšanu un attiecīgo ziņojumu tiks informētas tikai personas, kuras neapšaubāmi nepieciešamas izmeklēšanas veikšanai. Ja ziņotājs ziņošanas brīdī neidentificē sevi, viņš vai viņa visu izmeklēšanas laiku būs anonīms vai anonīma un netiks veikti mēģinājumi viņu identificēt.

 1. Vai “Fair play” ziņošanas kanāla izmantošanai ir kādi riski?

Ziņotājam, kurš iesniedzis ziņojumu “Fair play” kanālā, nav jābaidās no negatīvām sekām. Uzņēmums visus ziņojumus uztver nopietni, un neveiks nekādas pretdarbības attiecībā uz personu, kas ziņo par pārkāpumiem saskaņā ar “Fair play” politiku un ziņotāju aizsardzības tiesību aktiem. Tomēr mēs vēlamies atgādināt, ka ziņojumā nedrīkst būt nepatiesi apgalvojumi. Noteiktās situācijās ziņotājs arī var būt atbildīgs par radīto kaitējumu.